Landmans Welvaart

Chr. Agrarische vereniging Staphorst e.o.

Notulen 16 Februari 2023

 

Jaarvergadering van de vereniging Landmans Welvaart, gehouden op 16 februari 2023 in SJOS-gebouw te Staphorst. Er waren ongeveer 50 personen aanwezig.

Agendapunt 1. Opening:  De voorzitter Klaas Slager heet iedereen hartelijk welkom, leest vervolgens Psalm 93 en gaat voor in gebed. Hiermee is de vergadering geopend. Vervolgens wordt het leiden van de verdere vergadering overgedragen aan de erevoorzitter burgemeester Jan ten Kate.

2. Notulen vorige vergadering: Er zijn geen op- of aanmerkingen en deze worden dan ook ondertekend door de erevoorzitter.

3 Ingekomen stukken en mededelingen. Geen.

4 Jaarverslag secretaris: Door Corona is dit een jaarverslag van 2020 tot en met 2022. Het ledenaantal is gegroeid van 125 naar 139. 7 leden overleden, 5 bedankt en 26 nieuwe leden. In 2022 is het uitgestelde 100-jarig jubileum gevierd en is het boek “En de boer hij ploegde voort” verschenen.

5 Jaarverslag penningmeester: In 2022 is er geen contributie geheven. Tegenover twee grote uitgaven, boeken inkoop en kosten door 100-jarig jubileum, staan twee grote inkomsten namelijk boekverkoop en extra sponsorinkomsten i.v.m. bijdrage van de standhouders van de jubileumbeurs. Ondanks kosten door jubileum is er op dit moment nagenoeg geen achteruitgang in kaspositie omdat de opbrengst van de veiling nog in kas is. Een bedrag van 3300 euro moet nog overhandigd worden aan dierenweide Samenzoo.

6. Verslag kascommissie. Jan Troost voert namens de kascommissie het woord en heeft alles in orde bevonden, er wordt dan ook decharge verleend

7. Nieuwe kascommissie. Jan Troost voor de tweede keer en Roelof Wildeboer.

8. Bestuursverkiezing. Klaas Coster en Klaas Mulder KKO worden bij acclamatie verkozen en beide bedanken de vergadering voor het vertrouwen.

9. Presentatie over de Veiligheidsregio IJsselland. De heer Michel van Eijck begint namens de gemeente Staphorst en toont het door de gemeente ontvangen certificaat voor een veilig buitengebied. Samen met partners als WDOD, provincie Overijssel, politie, Staatsbosbeheer en anderen zorgt men voor een veilige plek om te wonen en te werken. Ook wordt aangegeven dat de gemeente het bureau van Hogenkamp heeft ingeschakeld wanneer er psychische nood is, de heer Korterink die daar werkzaam is geeft een korte uitleg.

Vervolgens is het woord aan Betrie Post, wijkagent in Staphorst. Hij geeft aan hoe Team IJsselland een onderdeel is van Eenheid Oost Nederland. De werkzaamheden zijn divers, vermissing, contact met overlast gevende jeugd, opsporen zware criminaliteit en zelfs het bieden van sociale hulp. Ondermijning is verwevenheid van onder- met bovenwereld. Voorbeelden hiervan zijn mensenhandel, witwassen, drugslaboratoriums en ook storten van vervuilde grond.

Tot slot krijgt Bert Bouwman namens Brandweer Staphorst het woord. Tot 2014 was de brandweer gemeentelijk, nu regionaal en onderdeel van IJsselland. Het korps bestaat uit 22 man, er is 1 tankautospuit en 1 natuurbrandbestrijdingsvoertuig. Daarnaast een veetakel en diverse gereedschappen. Naast brandbestrijding is er ook de technische hulpverlening in geval van auto-ongelukken, assistentie ambulance of dieren uit kelders halen. Brand op een agrarisch bedrijf kent veel aspecten zoals aanwezigheid dieren, vrijkomen van asbest, omstanders, watervoorziening en rieten daken. Tot slot komen nog een aantal andere gevaren op boerderijen aan de orde zoals ongevallen met letsel, kuilgassen en ook het gevaar van mestsilo’s.

Na de pauze is er ruime gelegenheid om vragen te stellen waar uitgebreid gebruik van gemaakt wordt.  Er komen vragen zoals door wie wordt de brandweer betaald?, antwoord de gemeente. Ook klachten over het 09008844 nummer maar dat is momenteel beter bereikbaar.

Na de vele vragen en antwoorden bedankt erevoorzitter Ten Kate de sprekers.

Albert Hofstede krijgt gelegenheid om zijn slot voor een stuurcilinder te presenteren.

Klaas Slager mag tot slot de erevoorzitter bedanken voor het leiden van de vergadering en overhandigd de sprekers een krentenbrood. De heer ten Kate krijgt een kaasplank overhandigd.

10. Rondvraag: Geen vragen, volgende vergadering 14 maart.

11. Sluiting: De voorzitter Klaas Slager besluit de vergadering met gebed.

Met vriendelijke groet,

Hendrik Mulder

Wilt u de uitnodiging per mail ontvangen, dan dit doorgeven op: bestuur@landmanswelvaart.nl

Namens het bestuur,

Klaas Slager, voorzitter

Hendrik Mulder, secretaris